ผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร

ผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 ที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน สามารถผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตรผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตรประกันสังคม ม.33-ม.39 และสงเคราะห์บุตรได้ ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจกำลังเจริญรุ่งเรือง การประกันตนในระบบประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการรองรับสถานการณ์ครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกันตนชายมีภรรยาและเกิดเหตุการณ์คลอดบุตร สำนักงานประกันสังคมได้มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนและปรับปรุงหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและเพิ่มคุณค่าให้แรงงานผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน โดยเฉพาะในเรื่องของค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร สำนักงานประกันสังคมได้เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้และจึงได้มอบสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาคลอดบุตรได้ เพื่อให้ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเต็มร้อย และเพื่อสร้างสถานะทางการเงินในครอบครัวให้ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากนัก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ของกองทุนประกันสังคม ข้อ 1 ค่าตรวจและฝากครรภ์ ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ดังนี้: อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน…

Read More