ผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร

ผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 ที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน สามารถผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตรผู้ประกันตนชาย ประกันสังคม ม.33-ม.39 เบิกสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตรประกันสังคม ม.33-ม.39 และสงเคราะห์บุตรได้

ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจกำลังเจริญรุ่งเรือง การประกันตนในระบบประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการรองรับสถานการณ์ครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกันตนชายมีภรรยาและเกิดเหตุการณ์คลอดบุตร สำนักงานประกันสังคมได้มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนและปรับปรุงหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและเพิ่มคุณค่าให้แรงงานผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน โดยเฉพาะในเรื่องของค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคมได้เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้และจึงได้มอบสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาคลอดบุตรได้ เพื่อให้ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเต็มร้อย และเพื่อสร้างสถานะทางการเงินในครอบครัวให้ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากนัก

ดังนั้น ในบทความนี้เราจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ของกองทุนประกันสังคม

ข้อ 1 ค่าตรวจและฝากครรภ์

ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ดังนี้:

  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

ข้อ 2 ค่าคลอดบุตร

ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรในกรณีที่ภรรยาคลอดบุตร โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเต็มร้อย โดยจำนวนเงินที่เบิกจะเท่ากับค่าใช้จ่ายจริงตามการคลอดบุตร

ข้อ 3 สงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนสามารถขอรับสงเคราะห์บุตรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูก โดยต้องมีเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานประกันสังคม

สรุป

สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในการเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเต็มร้อย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและปรับปรุงนโยบายเพื่อสร้างสถานะทางการเงินให้ครอบครัวมีความสุขและมั่นคง และเพื่อให้ผู้ประกันตนชายสามารถดูแลลูกของตนได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีภรรยาคลอดบุตรได้อย่างเหมาะสม

บทความนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขการขอรับสิทธิค่าตรวจ-ฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ของกองทุนประกันสังคม โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งเมื่อท่านต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบทความนี้