เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ใช้อะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

ในการต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เอกสารที่จำเป็นต้องใช้คือใบขับขี่เดิมหรือใบแทนและบัตรประชาชนฉบับจริง ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อใบขับขี่ชนิดนี้จะเป็น 505 บาทสำหรับรถยนต์และ 255 บาทสำหรับรถจักรยานยนต์

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เพื่อต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี จำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ทดสอบการมองเห็นสี

การทดสอบการมองเห็นสีเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขับขี่มีความสามารถในการรับรู้สีต่าง ๆ ที่จำเป็นในการขับรถ

2. ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางลึกเพื่อตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ห่าง

3. ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบสายตาทางกว้างเพื่อตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้

4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ทดสอบปฏิกิริยาเท้าเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2566 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เพื่อทำใบขับขี่ใหม่ในปี 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยใบรับรองแพทย์ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

สามารถจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ที่ร้านค้าแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)

ในวันที่ 1 จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อตรวจสอบความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

 • ทดสอบการมองเห็นสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

ในวันที่ 2 จะมีการทดสอบขับรถและทำใบอนุญาตเพื่อให้ได้ใบขับขี่ใหม่ โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 305 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 205 บาท

ผู้ขอทำใบขับขี่ใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์คือ 305 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับรถจักรยานยนต์คือ 205 บาท

การต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับปี 2566 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่สถานที่ของกรมขนส่ง และสามารถเข้าไปลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ทุกคน โดยจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

นี่คือขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ในปี 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้อง และชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ก็จะสามารถได้รับใบขับขี่ใหม่ได้ตามที่ท่านต้องการ

เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ใช้อะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

ในการต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เอกสารที่จำเป็นต้องใช้คือใบขับขี่เดิมหรือใบแทนและบัตรประชาชนฉบับจริง ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อใบขับขี่ชนิดนี้จะเป็น 505 บาทสำหรับรถยนต์และ 255 บาทสำหรับรถจักรยานยนต์

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เพื่อต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี จำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ทดสอบการมองเห็นสี

การทดสอบการมองเห็นสีเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขับขี่มีความสามารถในการรับรู้สีต่าง ๆ ที่จำเป็นในการขับรถ

2. ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางลึกเพื่อตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ห่าง

3. ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบสายตาทางกว้างเพื่อตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้

4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ทดสอบปฏิกิริยาเท้าเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2566 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เพื่อทำใบขับขี่ใหม่ในปี 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยใบรับรองแพทย์ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

สามารถจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ที่ร้านค้าแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)

ในวันที่ 1 จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อตรวจสอบความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

 • ทดสอบการมองเห็นสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

ในวันที่ 2 จะมีการทดสอบขับรถและทำใบอนุญาตเพื่อให้ได้ใบขับขี่ใหม่ โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 305 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 205 บาท

ผู้ขอทำใบขับขี่ใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์คือ 305 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับรถจักรยานยนต์คือ 205 บาท

การต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับปี 2566 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่สถานที่ของกรมขนส่ง และสามารถเข้าไปลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ทุกคน โดยจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

นี่คือขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ในปี 2566 สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้อง และชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ก็จะสามารถได้รับใบขับขี่ใหม่ได้ตามที่ท่านต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *